Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku    

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO) informuję,  że:
 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku z siedzibą przy ul. Centralnej 6 A w Osielsku (86-031), a adres e-mail: kontakt@gops.osielsko.pl, tel. 52 3813878, w imieniu którego działa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.
 

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku, ul. Centralna 6A, 86-031 Osielsko, z którym można się skontaktować mailowo: aadamska@gops.osielsko.pl bądź telefonicznie (52)340-11-12 
 

3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e),  na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a), w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit b) oraz w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj. w związku z następującymi przepisami prawa:

- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

- Ustawą z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej,
- Ustawa o Wspieraniu Rodziny i systemie Pieczy Zastępczej,
 

- Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, 

-Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
-Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 

-Ustawa z  dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

-Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

-Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start",

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, 
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

  - Ustawa z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z  zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłączenie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia z dostawcami oprogramowania i systemów informatycznych, na świadczenie usług pocztowych, prawnych.
 

5.    Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę.
 

6.  Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji oraz do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 

7.  Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym, nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi politykami, procedurami i standardami.
 

8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Urząd jest zobowiązany prawie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego
 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

11. Jeżeli przesłanką do przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, to podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku barku podania danych  osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych osobowych będzie umowa, podanie danych osobowych będzie niezbędne do jej zawarcia, w przeciwnym wypadku umowa nie będzie mogła zostać  zawarta.

 

 

 
 

Wytworzył : Jadwiga Drzycimska