Dodatek energetyczny

Dodatek Energetyczny

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Kim jest odbiorca wrażliwy? Odbiorcą wrażliwym jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.
UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.
Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego są przyjmowane przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku ul. Centralna 6a, 86-031 Osielsko w pok. 115 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00 oraz w piątki od 7.30 do 14.00. 
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej oraz kserokopie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.