Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Charakterystyka przemocy w rodzinie
PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.


PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zgodnie z przepisem, przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twej woli, w szczególności narażające Cie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:
• Przemoc fizyczna, np.: bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
• Przemoc psychiczna, np.: obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, ponizanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
• Przemoc seksualna, np.: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
• Inny rodzaj zachowań, np.: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Co robić?
• W przypadkach przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa bezwzględnie powiadom Policję (997 lub 112) lub zawiadom prokuraturę. (http://www.pg.gov.pl/jednostki-podlegle/prokuratura-rejonowa-bydgoszcz-polnoc.html)

• W razie doznania obrażeń ciała powiadom Pogotowie Ratunkowe (999 lub 112)

• Instytucje i organizacje do których zwróć się o pomoc:

- Zespół Interdyscyplinarny w Osielsku (siedziba w GOPS Osielsko)

- Ośrodek Pomocy Społecznej (Osielsko, ul Centralna 6, tel. 52 234-07-85)

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, pokój 417, tel. 52 58-35-417)

- Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (http://www.mpips.gov.pl)

- Placówki Ochrony Zdrowia

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (siedziba w GOPS Osielsko)

• Ogólnopolski tel. dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-12-00-02

• Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia 0-800-154-030 (codziennie w godz. 17-21), lub za pośrednictwem e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl