Dodatek mieszkaniowyDodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy złożyć następujące dokumenty:

1.  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2.  Deklaracja o wysokości dochodów
3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności:
1) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dotyczy osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, skierowania na prace społecznie użyteczne;
2) oświadczenie o dochodach - dot. osób uzyskujących dochody m.in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty;
3) odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury; zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń z ZUS;
4) decyzja o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej i prawie do pobierania zasiłku; zaświadczenie o wysokości uzyskanych świadczeń z urzędu pracy oraz odprowadzonej składce zdrowotnej i podatku dochodowym;
5) odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty - dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego;
6) zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej (w tym wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego  lub zaświadczenia o niepobieraniu ww. świadczeń;
7) zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o niepobieraniu stypendium - dot. studentów wyższych uczelni;
8) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego - dot. osób posiadających gospodarstwo rolne;
9) 9) PIT/UZ – dot. wnioskodawców, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za rok poprzedni korzystali z ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509), a kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu oraz potwierdzenie przelewu tej kwoty na konto podatnika. 
4. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (faktury, rachunki).
5. Oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu - dotyczy domów jednorodzinnych.
6. Oświadczenie dotyczące standardu oraz wyposażenia technicznego lokalu potwierdzone przez zarządcę lokalu (nie dotyczy lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych Gminy Osielsko).
7. Oświadczenie - zgoda na przekazywanie całej kwoty dodatku na konto zarządcy lub oświadczenie dotyczące numeru konta bankowego, na które powinien być przekazywany ryczałt na zakup opału.
8. Oświadczenie dot. numeru konta bankowego zarządcy.
9. Faktura Vat za ostatni okres rozliczeniowy - w przypadku braku wyposażenia lokalu w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem.
10. Tytuł prawny do lokalu lub dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal socjalny lub zamienny.
11. Inne dokumenty - niezbędne przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu.

Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia
Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz.180).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).


Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1) Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
a) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
b) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
c) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
d) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
e) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

2) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (od 01 marca 2019 r.  – 1.100,00 zł)

3) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 – dla 1 osoby;
2) 40 m2 – dla 2 osób;
3) 45 m2 – dla 3 osób;
4) 55 m2 – dla 4 osób;
5) 65 m2 – dla 5 osób,
6) 70 m2 - dla 6 osób a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 


 
Dodatek mieszkaniowy może przysługiwać również, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.  

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

3. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

5. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury.

6. Celem weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Stwierdzenie w wyniku wywiadu, że:
1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania świadczenia. Podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi również odmowa złożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

7. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

8. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

9. Druki do pobrania:
 Dokumenty dotyczące dodatku mieszkaniowego -pdf

oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej  - dotyczy domów jednorodzinnych -pdf

 

Film pokazujący jak edytować dokument pdf