Klub Seniora


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku realizuje projekt pn. „Klub Seniora” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Projekt realizowany jest w okresie od 2  listopada 2018r. do 31 marca 2020r.

Cel szczegółowy PI RPO

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi dzięki utworzeniu 20 miejsc w Klubie Seniora na terenie gminy Osielsko w okresie 02.11.2017 -31.03.2020.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 303 924,25 zł

Dofinansowanie:  273 065,05 zł (90%), w tym wkład Unii Europejskiej: 258 335,61 zł (85%), budżet państwa:  14 729,44 (5%).

Wkład własny: 30 859,20 zł (10%).

 

Opis Projektu:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niesamodzielne po ukończeniu 55 r.ż., które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkujące w gminie Osielsko.

W ramach uczestnictwa w projekcie oferujemy zajęcia 2 razy w tygodniu przez 6 godzin w Świetlicy w Maksymilianowie przy ul. Kościelnej 2.

W ramach Klubu Seniora będą organizowane:

- Spotkania ze specjalistami - psychologiem, prawnikiem, lekarzem, policjantem, dietetykiem.

- Warsztaty z kucharzem.

- Warsztaty z zakresu umiejętności życia codziennego, w tym zajęcia z zakresu dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny (wizyty u kosmetyczki, wizyty u fryzjera), spotkania ze stylistką wizerunku zewnętrznego.

-  Warsztaty technik zdobniczych.

-  Zajęcia ruchowe -  uprawianie gimnastyki relaksacyjnej, aerobik, ćwiczenia gimnastyczne.

-  Zajęcia komputerowo-fotograficzne- podstawy obsługi komputera oraz podstawy fotografii dla seniorów.

-  Zajęcia z animatorem czasu wolnego -  w formie zabaw grupowych

-  Wycieczki turystyczne, wyjazdy na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Efekty projektu:
W efekcie realizacji przedsięwzięć poprawi sie ich jakość życia. Osoby niesamodzielne, to osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie problemy tej grupy osób.

Więcek informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.gops.osielsko.pl  oraz w Biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku u. Centralna 6A pokój nr 111 lub pod numerami telefonów 501-869-782 505-577-504.

Deklaracja udziału

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o niesamodzielności
Oświadczenie uczestnika
Regulamin